defaultpict defaultpict defaultpict
WAN HAJI AHMAD FACHRUROZI IBRAHIM.
1953-1961
RAJA YACUB RIDHO.
1961-1973
M. ISMAIL YACUB.
1973-1986
     
 Ahmad Sagu s 239x300 03maraenda 1 PHOTO MANTAN KETUA 06 212x300
Drs. MUHAMMAD SAGU HARAHAP.
1987-1992
Drs. H. MARAENDA HARAHAP, S.H.
1995-1999
Drs. H. HUSNI AR.
1999-2002
     
05 ahp Husin Ritonga Copy of Bilah Barat 20121207 00003
Dr. H. ABD HAMID PULUNGAN, S.H., M.H.
2002-2007
Drs. H. HUSIN RITONGA, S.H.
2007-2011
Drs. H. JANUAR, S.H.
2011-2014
     
20150806 163546 01 ketua foto pak habib 

Drs. H. MAWARLIS, S.H., M.H.
2014-2017

 

wakil ketua

Drs. H. RIBAT, S.H., M.H

2020 -  Juni 2021

Drs. H. BAKTI RITONGA, S.H., M.H.
2017 - 2020

 

afrizal S.Ag

AFRIZAL S.Ag., M.Ag

Juli 2021 -  September 2022

Drs. H. HABIB RASYIDI DAULAY, M.H.

2020 - 2020

  • Pak Aidil
  • Anak Kak Juliya