1.

Drs. Abdul Hamid, M.H

Hakim
196302061993031001

2.

Drs. H. Idris, S.H

Hakim
196212151994031004

3.

Dra. Rabiah Nasution, S.H.

Hakim
196803041994032005

4.

Drs. H. Suhatta Ritonga, SH

Hakim
195808081982031008

5.

Drs. H. Badaruddin Munthe S.H M.H

Hakim
196210201995031001

6.

Mhd. Syukri Adly, S.HI,M.A

Hakim
198405262011011007

  • Ketua
  • wakil